Workshops

  • Doelgroep: max 25 leerkrachten basis en/of secundair
  • Duur: halve dag
  • Locatie: op locatie
  • Kostprijs: 550 euro excl. BTW
  • Boek een workshop van het Steunpunt Diversiteit en Leren via dit formulier.

Meertaligheid – wat werkt er?
“Als de school de thuistaal van meertalige leerlingen positief benadert, verhogen hun schoolprestaties”. In deze workshop vertrekken we vanuit deze stelling en gaan we dieper in op wat werkt in de dagelijkse meertalige klaspraktijk. Deelnemers krijgen ook een introductie in het gebruik van talenpaspoorten en we leiden hen door de website meertaligheid.be

Evaluatie van meertalige leerlingen in de praktijk
Je differentieert en evalueert op een brede manier maar dat blijkt toch nog niet genoeg te zijn voor de meertalige leerlingen in je klas. In deze workshop krijg je inzicht in het taalverwervingsproces van leerlingen, leer je hoe je competenties van meertalige leerlingen in kaart kan brengen en wat je concreet kan doen om meertalige leerlingen beter en eerlijker te evalueren.

Metrotaal – als leerkracht werken aan een talenbeleid
De weg naar een effectief en open talenbeleid is noch eenduidig noch eenvoudig. Om de weg van punt A naar punt B uit te stippelen is er geen vaste route. Zo’n route uitstippelen doe je samen en stapsgewijs. Maar ook doordacht. In die zin hebben we met het pakket Metrotaal – Mind the Gap (www.metrotaal.be) de ambitie om jouw routeplanner te zijn. Geen boek vol met geijkte wegen, maar wel een pakket inspirerende voorbeelden, onderbouwde inzichten en sterke principes. Zo geraak je vroeg of laat met je team waar je wil zijn. Deelnemers krijgen een introductie in het gebruik van deze inspirerende webgebaseerde omgeving.

Leerlingen versterken in het keuzeproces van basis naar secundair
In deze workshop krijgen deelnemers inzichten mee uit onderzoek over de positie van de leerling in de overgang van basis- naar secundair en introduceren we tal van tools om kinderen meer te betrekken in het keuzeproces, onder andere een serious game Kr8cht en een website vol leuke filmpjes (zie www.vanbasisnaarsecundair.be). Elke school krijgt het boek ‘Is dat iets voor mij, juf?’ mee naar huis.

Ouders houvast geven in het keuzeproces van basis naar secundair
Ouders hebben een belangrijke rol in de overgang van basis naar secundair onderwijs. Zij beslissen. In deze workshop geven we schoolteams concrete handvatten mee over hoe ze ouders op een haalbare manier kunnen ondersteunen. We introduceren leerkrachten in de vele tools op de website http://pro.vanbasisnaarsecundair.be/ Elke school krijgt het boek ‘Is dat iets voor mij, juf?’ mee naar huis.

evaLuEREN
Er gaat zoveel tijd naar evaluatie in onderwijs. Die tijd kan dan maar beter nuttig besteed worden aan het leerproces van leerlingen. In deze workshop krijgen deelnemers zicht op wat volgens onderzoeksliteratuur belangrijk is en werkt om meer te leren uit evalueren. Vanuit een sociaal-constructivistisch kader op leren en evaluatie wordt er concreet ingegaan op feedback geven, de betrokkenheid van leerlingen bij evaluatie verhogen,…

Aan de slag met diversiteit
Het Steunpunt Diversiteit en Leren voert al jarenlang onderzoek naar wat leerkrachten doen en kunnen doen om de diversiteit in hun dagelijkse klaspraktijk te benutten. In deze workshop voeren we een eerlijk en constructief gesprek met leerkrachten over hoe ze kunnen omgaan met diversiteit. Dit gesprek is gestoeld op onderzoeks- en praktijkbevindingen en gebruikt de ‘Diversiteitsscreening Onderwijs’, kortweg DISCO, als gespreksleidraad. DISCO is een meet- en reflectie-instrument dat leerkrachten hun houding en competentiegevoel inzake omgaan met diversiteit in het onderwijs in kaart brengt.
Je kan als schoolteam de Diversiteitsscreening Onderwijs (DISCO) gratis invullen via http://screening.steunpuntdiversiteitenleren.be Wens je een uitgebreid feedbackrapport voor je school te ontvangen? Contacteer dan info@diversiteitenleren.be

Partnerschap met ouders
Klassieke kaders rond ouderbetrokkenheid bieden geen antwoord meer op complexe vragen waar schoolteams in een context van kansarmoede en diversiteit mee geconfronteerd worden. In deze workshop trekken we kaders open, zetten we ze op hun kop en bieden we inspiratie uit onderzoek en praktijk. We loodsen de deelnemers door de website www.samenmetouders.be want daar vinden ze ook na deze workshop nog veel inspiratie.

Omgaan met kansarmoede in de kleuterschool
In het project Kleine Kinderen Grote Kansen (grotekansen.be) ontwikkelden lerarenopleiders een aantal hefbomen die een kleuterschool kan gebruiken om beter om te gaan met kansarmoede op school. We geven concrete tips mee om in te zetten op onder andere kwaliteitsvolle interactie en beeldvorming.

Brede school, children’s zone, vensterschool. Allemaal hetzelfde?
In deze workshop bekijken we samen met schoolteams hoe breed ze al zijn en gaan we via interessante bestaande initiatieven op zoek naar inspiratie in de buurt of ver daarbuiten om maximale ontwikkelingskansen voor leerlingen te creëren. We maken hiervoor gebruik van de handige tools op de website www.bredeschool.org.

oKANS
OKAN-onderwijs op maat van elke anderstalige nieuwkomer, dat betekent doorgedreven differentiatie. We kruiden je OKAN-werking met aanbevelingen uit het OKANS-onderzoek en veel praktijkvoorbeelden.