Validiv Valorising Linguistic Diversity in Multiple Contexts of Primary Education (2012-2015)

Valorising Linguistic Diversity in Multiple Contexts of Primary Education

Het Validiv-project is een SBO-project met een looptijd van vier jaar (SBO = Strategisch BasisOnderzoek).

De hoofddoelstelling van het Validiv-project is het valoriseren van de bestaande talige diversiteit en talige repertoires van de leerlingen (bv. Engels, Frans, allochtone talen, dialecten enzovoort) in onderwijsprocessen in het basisonderwijs in Vlaanderen en Brussel.

Het Validiv-project omvat twee delen.

Enerzijds kent het Validiv-project een valorisatiedeel. Binnen dit kader ontwikkelt en implementeert het projectteam instrumenten op leerling-, leerkracht-, school- en onderwijsbeleidsniveau.

Anderzijds kent Validiv ook een wetenschappelijk deel. We onderzoeken de determinanten en gevolgen van het al dan niet benutten van talige diversiteit in Vlaamse en Brusselse basisscholen. Daarnaast bestuderen we de effectiviteit van de ontwikkelde Validiv-instrumenten. Om dit te weten te komen verrichten we kwantitatief onderzoek bij leerlingen, leerkrachten en schoolbestuurders van een 60-tal scholen en dit zowel voor als na de implementatie van de Validiv-instrumenten. In een beperkt aantal scholen voeren we ook kwalitatief onderzoek uit (diepte-interviews, observaties, video-opnames, documentanalyse enzovoort). Om wetenschappelijke vergelijking mogelijk te maken worden niet in iedere school (dezelfde) instrumenten ingezet.

De scholen die participeren in het project zijn verspreid over drie regio’s: Brussel, Gent en de Limburgse mijngemeenten.

Het projectteam is een interuniversitair en multidisciplinair team. De Validiv-medewerkers zijn verbonden aan:

  • Steunpunt Diversiteit & Leren (SDL) – Universiteit Gent
  • Onderzoeksgroep Cultural Diversity: Opportunities & Socialisation (CuDOS) – Universiteit Gent
  • Vakgroep Taalkunde – Universiteit Gent
  • Vakgroep Onderwijskunde – Universiteit Gent
  • Onderzoeksgroep Multimedia Lab / iMinds – Universiteit Gent
  • Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) – Katholieke Universiteit Leuven
  • Centre for Linguistics (CLIN) – Vrije Universiteit Brussel

Resultaten

Het project resulteerde in de online meertalige leeromeving E-Validiv voor leerkrachten en leerlingen in het 4de, 5de en 6de leerjaar. Deze leeromgeving is gratis beschikbaar via KlasCement.

Hier lees je alles over E-Validivdiversiteitenleren.be/ttp://steunpuntdiversiteitenleren.be/materiaal/materialen/e-validiv.

Publicaties

Terug naar overzicht
Thema Periode

1 januari 2012 - 31 december 2015

Onderzoeker(s)

Sven Sierens; Vicky Verley; Ilona Truyts; Iris Roose

Opdrachtgevers

IWT - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie