Transfair - Samen werken aan een geslaagde onderwijsloopbaan voor derdelanders (2018 - 2020)

Derdelanders (leerlingen afkomstig van buiten de EU) vormen een kwetsbare groep in het onderwijs. Onderzoek wijst uit dat die leerlingen bij de overgang van het lager naar het secundair onderwijs (Transbaso) en bij overgangen in het secundair onderwijs (Diversiteitsbarometer Onderwijs) veel vaker dan gemiddeld in een nadelige positie verkeren. Ze worden naar richtingen gestuurd die niet steeds aansluiten bij hun capaciteiten of interesses.

Daarom start het Steunpunt Diversiteit en Leren (SDL), samen met het Onderwijscentrum Gent (OCG) en de lerarenopleiding van de HoGent, met het project TRANSFAIR, waarin schoolteams uit het lager en het secundair onderwijs professionaliseringsactiviteiten doorlopen zodat zij het studiekeuzeproces van deze leerlingen beter kunnen begeleiden.

Het project focust op de interacties met én over de kwetsbare leerlingen tijdens hun keuzeproces. Het heeft als doel de stereotiepe beeldvorming te doorprikken via intensieve coaching door medewerkers van SDL en OCG en door collegiale visitaties tussen zeven Gentse scholen in de aankomstwijken in Gent onder begeleiding van lerarenopleiders van de HoGent. Door ruimte voor experiment en door uitwisseling met andere scholen te bieden, willen de projectpartners schoolteams in een veilige context ondersteunen. Zo zien en voelen leraren dat ze veel kunnen betekenen tijdens het keuzeproces van hun leerlingen.

De projectpartners gebruiken de input van onder andere Unia Regio Gent (lokaal meldpunt voor discriminatie), IN-Gent (integratiedienst), TOPunt Gent (samenwerking tussen drie CLB’s) om noden van derdelanders in kaart te brengen, oplossingen te zoeken én actie te ondernemen. Dit project kadert in een veel groter Vlaams plan, nl. het integratiepact (http://www.integratiepact.be/) dat directe en indirecte discriminatie o.b.v. nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur en afkomst wilt tegengaan en racisme wilt bestrijden en dat wederzijds respect t.a.v. personen met een andere herkomst of geloofsovertuiging wilt bevorderen.

Terug naar overzicht
Thema Periode

1 juli 2018 - 31 december 2019

Onderzoeker(s)

karin.goosen@ugent.be
koena.mattheeuws@ugent.be

Opdrachtgevers

Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie [AMIF]