Diepte-onderzoek naar werkzame ingrediënten binnen krachtige GOK-leeromgevingen (2006-2009)

Met een focus op diversiteit

Nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek (bv. Pisa) brengt de effectiviteit van onderwijs meestal in kaart via een beschrijving van leerlingkenmerken en gerapporteerd gedrag van leerkrachten/directie. Het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen wil op vraag van het departement Onderwijs hierop een aanvulling leveren door een blik te werpen in de klas.

Onderzoeksopzet

We gaan na hoe leerkrachten omgaan met heterogene en kansarme groepen, meer bepaald hoe leerkrachten denken rond, en in de klas handelen met betrekking tot verschillende aspecten van diversiteit.

Onderzoeksvragen zijn:

 • Wat is de impact van die verschillende denk- en handelswijzen van de leerkracht op het denken en doen van leerlingen?
 • Wat is het uiteindelijk gevolg op hun leerproces en op de ontwikkeling van een aantal basisvaardigheden (met een belangrijke focus op taalvaardigheid Nederlands)?
 • Op welke manier zien we leerlingen de aangeboden leeromgeving benutten?
 • Hoe realiseren leerkrachten dag in dag uit gelijke onderwijskansen, zelfs voor de meest uitdagende leerlingengroepen?

Het onderzoek speelt zich op schoolniveau en op klasniveau af.

 • Het schoolniveau willen we in kaart brengen via de GOK- en schoolwerkplannen, via enkele gesprekken met directie en via een beperktere vragenlijst voor alle teamleden.
 • Voor het klasniveau richten wij ons voor het onderzoeksluik diversiteit op het het 4de en het 6de leerjaar.
  • Voor het onderzoek maken we gebruik van video-opnames van groepjes leerlingen aan het werk in de klas
  • Daarnaast werden gedurende twee weken per klas observaties gedaan.
  • Leerkrachten en leerlingen werden geïnterviewd.

Resultaten

Presentatie onderzoek op studiedag Goed GeGOKT?, 8 december 2010

Presentatie op studiedag Coöperatief leren en CLIM, 20 oktober 2010

Artikels in nieuwsbrief Steunpunt Diversiteit & Leren

Workshop IASCE Conference, 2013

Terug naar overzicht
Thema Periode

2006-2009

Onderzoeker(s)

Lia Blaton

(Onderzoekers van andere onderzoeksluiken: Taal- en kennisconstructie: Koen Van Gorp (CTO); Schrijfvaardigheid: Lieve Verheyden (CTO); Welbevinden & Betrokkenheid: Gerlinde Snoeck & Evelien Buyse (CEGO).

Opdrachtgevers

Departement onderwijs - Steunpunt Gelijke onderwijskansen